Regulamin Programu WAWAktywacja!

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem Programu jest Fundacja Inceptio, mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Branickiego 9 lok. 146.

2. Program WAWAktywacja, zwany dalej Programem realizowany jest w ramach programu pod nazwą „Aktywna warszawska młodzież”, prowadzonego i finansowanego przez m.st. Warszawa.

3. Adres strony internetowej Programu to www.inceptio.org.pl/wawaktywacja.

4. Kontakt z organizatorem Programu możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: wawaktywacja@gmail.com

 II PROGRAM

1. Program prowadzony jest w terminie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

2. Celem Programu jest wyłonienie projektów młodzieżowych, których realizacja będzie finansowana przez Organizatora, ze środków m.st. Warszawy.

3. Organizator przeznaczy na finansowanie projektów młodzieżowych łącznie 64.776 zł, z czego 23.496 zł w 2016 roku i 41.280 zł w 2017 roku.

4. W celu redystrybucji środków przeznaczonych na finansowanie projektów młodzieżowych, Organizator przeprowadzi Konkurs wśród zarejestrowanych uczestników Programu.

 III UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy – w celu realizacji projektu – stworzą nieformalną grupę młodzieżową liczącą od trzech do dziewięciu osób.

2. W skład grupy młodzieżowej mogą wchodzić osoby dorosłe, jednak ich liczba nie może przekraczać 1/3 składu grupy.

 IV PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

1. Zgłaszany przez grupę młodzieżową projekt młodzieżowy powinien być autorskim pomysłem grupy na pożyteczne działanie na rzecz wybranej społeczności lokalnej (np. klasy, szkoły, podwórka, osiedla, dzielnicy, itp.).

2. Celem realizacji projektu młodzieżowego powinna być chęć osiągnięcia pozytywnej zmiany w wybranej społeczności. Grupa młodzieżowa samodzielnie określa na czym ta zmiana ma polegać.

3. Tematyka zgłaszanych projektów młodzieżowych powinna zawierać się w jednej z trzech kategorii:

3.1. Projekty naukowe i edukacyjne:

a) projekty o charakterze naukowym np. praca badawcza na uczelni pod okiem naukowca, rozwijająca interesujące zagadnienie naukowe, której efektami grupa młodzieżowa podzieli się z koleżankami i kolegami ze szkoły przygotowując wykład, prezentacje, warsztaty, pokaz eksperymentów lub film popularno-naukowy prezentujący w prosty sposób trudne naukowe zagadnienia;

b) projekty o charakterze edukacyjnym np. organizacja warsztatów, wykładów (zaproszenie ciekawych wykładowców), festiwalu nauki, korepetycji koleżeńskich, organizacja kół zainteresowań naukowych, stworzenie naukowego kanału na youtube.com lub biuletynu naukowego, a także innych form działań edukacyjnych, które będą korzystnie wpływały na rozwój społeczności lokalnej.

3.2. Projekty kulturalne

a) projekty artystyczne - zorientowane na realizację jakiegoś dzieła przez grupę młodzieżową, angażującą młodzież oraz prezentującą to dzieło wśród rówieśników lub społeczności lokalnej np. przygotowanie przez grupę młodzieżową spektaklu teatralnego lub tanecznego, wystawy, koncertu, instalacji, teledysku czy też innego rodzaju performance. Ważne jest w tym zaangażowanie młodzieży oraz prezentacja efektu końcowego szerokiemu gronu publiczności;

b) projekty z zakresu edukacji kulturalnej - zorientowane na proces, nie na prezentację efektów pracy np. cykl warsztatów, zajęć, utworzenie klubu filmowego, literackiego, zespołu tanecznego, lub muzycznego. Ważny w zadaniach tego rodzaju będzie charakter integrujący, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, pomysł na działalność długofalową oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na danego rodzaju działanie.

3.3. Projekty społeczne

W tej kategorii projektów dajemy młodzieży szansę na uruchomienie kreatywności w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej w najróżniejszych dziedzinach. Tematyka jest dowolna, ważne natomiast jest to w jaki sposób dany projekt przyczyni się do rozwiązania jakiegoś problemu społecznego oraz jakie wartości wniesie do życia innych ludzi. Proponując projekt w tej kategorii młodzież powinna zastanowić się głęboko nad potrzebami i problemami swojego otoczenia i zaproponować rozwiązanie, które pomoże „uzdrowić” sytuację, rozwiązać dany problem, uzyskać pozytywną zmianę.

4. Organizator zaprasza do skonsultowania pomysłu na projekt. Konsultacja możliwa jest drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej dwa dni robocze przed upływem terminu przesyłania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie czas jednego dnia roboczego na odpowiedź na przesłane zapytanie.

 V PROCEDURA KONKURSOWA

1. Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest wysłanie zgłoszenia do udziału w konkursie przez grupę młodzieżową.

1.1 Zgłoszenie polega na wysłaniu drugą mailową lub udostępnienie na stronie youtube.com maksymalnie 3 minutowego nagrania wideo, w którym młodzież  odpowie na następujące pytania:

a) Jaki jest cel projektu?

b) Jaka jest potrzeba jego realizacji?

c) Do kogo skierowane są działania realizowane w projekcie?

d) Na czym polegać będzie jego realizacja?

e) Co realizacja projektu wniesie do życia społeczności lokalnej?

1.2. Do nagrania potrzebne będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z danymi grupy (m.in. dane kontaktowe) oraz harmonogramem i wyszczególnieniem kategorii oraz kosztów projektu młodzieżowego. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Programu.

2. Drugim etapem postępowania konkursowego będzie ocena projektów młodzieżowych przesłanych przez grupy młodzieżowe i wyłonienie najlepszych, których realizacja zostanie objęta wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym Organizatora Programu.

2.1. Grupy młodzieżowe będą wyłaniane przez trzyosobowe jury, wyłonione przez Organizatora Programu.

2.2. Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami przyznając liczbę punktów w następujących kategoriach:

a) potrzeba realizacji danego projektu – projekt powinien odpowiadać na jakiś problem, potrzebę istniejącą w wybranej społeczności lokalnej i dążyć do osiągnięcia pozytywnej zmiany (0-10 pkt.);

b) jakość proponowanych działań – projekt powinien cechować się pomysłowością oraz dążeniem do realizacji wysokiej jakości działań (0 – 10 pkt.);

c) realność propozycji – projekt powinien zakładać realne do osiągnięcia cele oraz racjonalnie szacować koszty i harmonogram działań (0-10 pkt.);

d) potencjał zespołu, skład grupy młodzieżowej realizującej projekt, pasje i zainteresowania poszczególnych członków zespołu, a także motywacje, które skłoniły ich do zaproponowania danego projektu (0-10 pkt.).

2.3. Jury dokona oceny merytorycznej przyznając określoną liczbę punktów na karcie oceny projektu oraz sklasyfikuje projekty według uzyskanych punktów, a następnie ustali listę projektów zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania projektu.

3. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie grupy młodzieżowe, biorące udział w konkursie o wynikach konkursu oraz przedstawi do wiadomości publicznej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 VI SZKOLENIE

 1. Grupy młodzieżowe, których projekty zostały wyłonione w konkursie otrzymają dwudniowe weekendowe szkolenie.

2. Pierwszy dzień szkoleniowy polegać będzie na pracy doradcy z każdą grupą młodzieżową metodą design thinking, dopracowując  ostateczny kształt wyłonionego projektu.

3. Drugi dzień szkoleniowy składać się będzie z 3 bloków tematycznych:

3.1. Praca doradców z grupami młodzieżowymi nad harmonogramem i kosztorysem projektu. Na tej podstawie przyznana zostanie ostateczna kwota dotacji na poszczególne projekty.

3.2. Szkolenie dotyczące wymogów formalnych i sposobu wydatkowania i rozliczania środków przyznawanych na projekty młodzieżowe. Młodzież otrzyma wzory formularzy, które w trakcie i po zakończeniu projektu będą im służyły do rozliczenia projektów, w szczególności rozliczenia poniesionych wydatków.

3.3.  Warsztat dotyczący promowania projektu, eksponowania jego efektów i ewaluacji. Młodzież otrzyma szczegółowe wytyczne oraz wzór formularza ewaluacji projektu oraz przykładowe ankiety ewaluacyjne dla odbiorców projektów.

 VII PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH, WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE

 1. Po szkoleniach organizator podpiszę umowę na realizacje projektu z pełnoletnim przedstawicielem grupy młodzieżowej (może to być osoba z zespołu lub spoza niego, rodzic jednego z członków grupy lub nauczyciel).

2. Umowa określać będzie m.in. cel i sposób wydatkowania środków z projektu.

3. Organizator wyznaczy każdej grupie młodzieżowej indywidualnego doradcę, który będzie dla lidera grupy osobą wspierającą przez cały okres realizacji projektu.

 VIII UWAGI KOŃCOWE 

1. Dofinansowanie jednego projektu młodzieżowego nie może przekroczyć kwoty 5 tysięcy złotych.

2. Dofinansowania nie mogą otrzymać projekty, które już otrzymały dofinansowanie z innego źródła publicznego.

3. Organizator będzie bezpośrednio kontaktować się z grupami młodzieżowymi biorącymi udział w procedurze konkursowej wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podane na etapie zgłoszeń adresy e-mail.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgłoszonego projektu na dowolnym etapie procedury konkursowej, jeśli stwierdzi jego niezgodność z Regulaminem.

5. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania od decyzji Jury o kwalifikacji zgłoszeń do poszczególnych etapów oraz o przyznaniu dofinansowania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. O zmianach zaistniałych w trakcie realizacji procedury konkursowej, Organizator poinformuje jej uczestników.